Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden in het Nederlands hier


Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

 • MOTHR EARTH PROOF® - biologisch huidverzorgingsritueel (hierna "MOTHR EARTH®")
 • Chopinstraat 2, 
 • 1077 GN Amsterdam, 
 • Nederland
 • Kamer van Koophandel nummer: 67881688
 • BTW-identificatienummer NL 002213641B37
 • Postadres: info@mothrearthproof.com

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MOTHR EARTH® en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen MOTHR EARTH® en een consument of andere afnemer via de website van MOTHR EARTH® (hierna te noemen "consument").
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat (i) de consument een aanbod van MOTHR EARTH® heeft aanvaard, (ii) MOTHR EARTH® de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd en (iii) de consument het volgens het aanvaarde aanbod verschuldigde bedrag heeft betaald.
 3. MOTHR EARTH® heeft het recht bestellingen te weigeren, bijvoorbeeld indien deze vanwege hun omvang duidelijk niet bestemd zijn voor persoonlijk gebruik, vanwege retourzendingen of vanwege late betalingen.

Artikel 3. Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De consument kan een e-mail sturen naar retour@mothrearthproof.com  hiervoor terugsturen naar MOTHR EARTH®. Producten die geopend en gebruikt zijn (verbroken verzegeling van de kartonnen verpakking en glazen verpakking alsmede beschadigingen aan de verpakking) kunnen niet ontbonden worden.
 2. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
     • als de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
     • als de levering van een product bestaat uit meerdere zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
     • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 1. De consument ontvangt het geld alleen terug voor producten waarvan de consument de overeenkomst binnen 14 dagen heeft ontbonden en die door MOTHR EARTH® binnen 14 dagen na ontbinding in de originele staat en verpakking (onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt) zijn terugontvangen onder vermelding van de verstrekte gegevens. 
 2. De consument retourneert het product met alle meegeleverde accessoires en in overeenstemming met de door MOTHR EARTH® verstrekte instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
 4. De kosten van retourzending zijn voor de consument.

Artikel 4. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan MOTHR EARTH® kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal MOTHR EARTH® geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal MOTHR EARTH® het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Bij levering buiten Nederland berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij de consument vanaf het moment van bezorging aan de vervoerder.

Artikel 5. Gebruik en aansprakelijkheid

 1. De door MOTHR EARTH® geleverde producten zijn bedoeld voor de verzorging van de huid van gezicht, hals en decolleté. Ze zijn niet bedoeld en mogelijk niet geschikt voor gebruik in de ogen, neus of andere lichaamsopeningen. Hoewel ze puur natuurlijk zijn, zijn ze ook niet geschikt om in te nemen. MOTHR EARTH® is niet aansprakelijk voor enig ander gebruik dan waarvoor de producten bedoeld zijn.
 2. Veel van de door MOTHR EARTH® geleverde producten bevatten veel natuurlijke vetten en natuurlijk gekleurde ingrediënten en kunnen daarom kleur- en vetvlekken veroorzaken. MOTHR EARTH® is hiervoor niet aansprakelijk.
 3. De producten bevatten de ingrediënten die op de verpakking vermeld staan. De consument dient zelf na te gaan of zij hier allergisch voor is. Als dat het geval is, zal de consument het betreffende product niet gebruiken.
 4. Bij een onverwachte allergische reactie het gebruik onmiddellijk staken en een arts raadplegen. MOTHR EARTH® is hiervoor niet aansprakelijk.
 5. MOTHR EARTH® is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar producten en het effect van haar producten op de huid (behoudens het bepaalde in lid 3).
 6. De aansprakelijkheid van MOTHR EARTH® is beperkt tot een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van het product in kwestie.

Artikel 6. Betalingsachterstand en geschillen

 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat hij door MOTHR EARTH® is gewezen op de te late betaling en MOTHR EARTH® de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is na de Indien betaling niet binnen deze termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MOTHR EARTH® gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de volgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=, steeds met een minimum van € 40,=.
 • Op een overeenkomst tussen MOTHR EARTH en een consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.