Algemene Voorwaarden

Klik om te lezen de Algemene Voorwaarden in het Engels

Artikel 1. Identiteit van de verkoper

MOTHR EARTH PROOF® – organic skincare ritual (hierna "MOTHR EARTH®")
KvK-nummer: 67881688
BTW-identificatienummer NL 002213641B37

Chopinstraat 2, 
1077 GN Amsterdam, 
Nederland
info@mothrearthproof.com


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MOTHR EARTH® en op elke overeenkomst tussen MOTHR EARTH® en een klant of andere koper via de website van MOTHR EARTH® (hierna “klant”).
 2. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat (i) de klant een aanbod van MOTHR EARTH® heeft aanvaard, (ii) MOTHR EARTH® de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod heeft bevestigd en (iii) de klant de volgens het aanvaarde aanbod verschuldigde bedrag heeft betaald. 
 3. MOTHR EARTH® heeft het recht bestellingen te weigeren, bij voorbeeld als die wegens hun omvang kennelijk niet zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik, wegens retourzendingen of wegens te late betalingen.

Artikel 3. Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De klant kan daarvoor een e-mail sturen naar retour@mothrearthproof.com om de retourzending aan te vragen en de producten conform de retourvoorwaarden terugzenden aan MOTHR EARTH®. Bij geopende, aangebroken en beschadigde producten en verpakkingen is er geen mogelijkheid te ontbinden.
 2. Die bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 3. De klant krijgt alleen het geld terug voor producten waarvoor de klant de overeenkomst binnen 14 dagen heeft ontbonden en die binnen 14 dagen na herroeping in originele staat en verpakking (onbeschadigd en ongeopend) door MOTHR EARTH® terug zijn ontvangen met vermelding van de informatie zoals die wordt gevraagd op het retourformulier. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, en conform de door MOTHR EARTH® verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De kosten van retourzending zijn voor de klant.

Artikel 4. Levering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan MOTHR EARTH® kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal MOTHR EARTH® geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele terugbetaling.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal MOTHR EARTH® het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Bij levering buiten Nederland berust het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf aflevering aan de vervoerder bij de klant.

Artikel 5. Gebruik en aansprakelijkheid

 1. De door MOTHR EARTH® geleverde producten zijn bedoeld ter verzorging van de gezicht-, hals en decolleté huid. Ze zijn niet bedoeld en mogelijk ook niet geschikt voor toepassing in ogen, neus of andere lichaamsopeningen. Hoewel puur natuurlijk zijn ze ook niet geschikt om in te nemen. MOTHR EARTH® is niet aansprakelijk voor ander gebruik dan waarvoor de producten zijn bedoeld.
 2. Veel van de door MOTHR EARTH® geleverde producten bevatten veel natuurlijke vetten en van nature kleur bevattende ingrediënten en kunnen dus kleur en vetvlekken veroorzaken. MOTHR EARTH® is daar niet voor aansprakelijk.
 3. De producten bevatten de ingrediënten die staan vermeld op de verpakking. De klant moet zelf nagaan, of zij daarvoor allergisch is. Is dat het geval, dan zal de klant het betreffende product niet gebruiken. 
 4. In het geval van een onverwachte allergische reactie, stopt de klant onmiddellijk het gebruik en raadpleegt een arts. Mothr Earth is daarvoor niet aansprakelijk.
 5. MOTHR EARTH® is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar producten en het effect van haar producten op de huid (met inachtneming van het bepaalde in lid 3).
 6. De totale aansprakelijkheid van MOTHR EARTH® is beperkt tot een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van het betreffende product/producten in kwestie.

Artikel 6. Te late betaling, klachten en geschillen

 1. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door MOTHR EARTH® is gewezen op de te late betaling en MOTHR EARTH® de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MOTHR EARTH® gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,=, steeds met een minimum van € 40,=.
 2. MOTHR EARTH® doet er alles aan om haar klanten tevreden te stellen. Mocht je toch klachten hebben over haar diensten en of producten kan je MOTHR EARTH® bereiken via e-mail retour@mothrearthproof.com. De klacht zal zo snel mogelijk worden bekeken, binnen 8 werkdagen, en er zal geprobeerd worden om  de klacht naar tevredenheid van beiden partijen op te lossen.
 3. Op een overeenkomst tussen MOTHR EARTH® en een klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.